Suunnittelutarveluvat

KAAVOITTAMATTOMAN ALUEEN RAKENNUSPAIKKASTATUS JA RAKENNUSOIKEUS RATKAISTAAN SUUNNITTELUTARVEKÄSITTELYLLÄ

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella ja suunnittelutarvealueella

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakennusjärjestyksen mukaisesti koko Kaarinan kaupungin alue on määritetty suunnittelutarvealueeksi.

Suunnittelutarve määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella. Myös merkittävä yksittäinen hanke saattaa edellyttää suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarvelupa edellytetään esim. uusien rakennuspaikkojen muodostamiseksi.

Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarvelupaa.

EDELLYTTÄÄKÖ MINUN HANKKEENI SUUNNITTELUTARVELUPAA?

Toimita tiedustelu asiasta sähköpostitse maankäytön suunnittelijalle, maaria.vanhatalo@kaarina.fi. Liitä mukaan kartta­ote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus (pinta-­ala). Palautteena saat kommentit ja toimintaohjeet.

Hakeminen ja käsittely

Lomakkeita saa Kaarinan kaupungin palvelupisteistä, rakennusvalvonnasta ja kaupungin verkkosivuilta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Rakennusvalvonnan lomakkeet. Toimita hakemus liitteineen palvelupisteisiin tai kaavoitukseen.

TOIMITETTAVA AINEISTO

  • Hakemus
  • Kartat, tai vastaava sisältö on esitettävä asemapiirroksessa
  • Selvitys omistusoikeudesta
  • Asemapiirros, 2 kpl
  • Naapureiden kuulemiset

Lue tarkemmat tiedot hakemuksen liitteistä artikkelista Hakemukset ja liitteet.

SUUNNITTELUTARVELUPAPÄÄTÖKSET

Suunnittelutarveluvat ratkaisee kaupunkikehityslautakunta.

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Rakennuslupaa voi hakea samanaikaisesti suunnittelutarveluvan kanssa, jolloin mahdollistetaan lupaan liittyvä ennakoiva valmistelu. Rakennuslupa on käsiteltävissä kuitenkin aikaisintaan kun myönteinen päätös suunnittelutarveluvasta on tehty ja suunnittelutarvepäätös lainvoimaisuusmerkintöineen on toimitettu rakennuslupahakemuksen liiteaineistoksi. 

LAINVOIMAISUUSMERKINNÄN HAKEMINEN

Alkuperäiseen suunnittelutarvelupapäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusmerkintä Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimittaa se rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua suunnittelutarvelupapäätöksen antopäivästä.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.