Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista paikallisesti

KAARINAN RAKENNUSJÄRJESTYS ON LUETTAVISSA VERKOSSA

Rakennusjärjestys täydentää lakia, asetusta ja kaavamääräystä

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava paikallinen säädös. Jokaisella Suomen kunnalla on oma rakennusjärjestyksensä, joka perustuu paikallisiin oloihin ja jonka määräykset voivat vaihdella kunnan eri alueilla. Määräyksillä pyritään edistämään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä sekä esteetöntä rakentamista.

Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava sijoittuvat rakennusjärjestyksen edelle. Rakennusjärjestys onkin laadittu yleisluonteiseksi määräykseksi ja sen vuoksi hankkeen/toimenpiteen edellyttämät luvat tulisi aina varmistaa alueesi rakennustarkastajalta.

Rakennusjärjestyksessä on pyritty kertomaan määräyksistä melko seikkaperäisesti, mutta siitä huolimatta sen käyttö on suunnattu ensisijassa viranomaisille ja suunnittelijoille. Rakennusjärjestyksen määräysten lisäksi usein tarvitaankin myös laajaa lainsäädäntö- ja menettelytapatuntemusta sekä tulkintakykyä.

Kaarinan rakennusjärjestys

Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on päivitetty 2019. Pienrakentajan näkökulmasta merkittävin muutos oli ilmoitusmenettelyn poistuminen. Uutena asiana rakennusjärjestykseen nostettiin ns. luvanvaraisuudesta vapautetut toimenpiteet, joita nykyään on mahdollista toteuttaa tietyin reunaehdoin sujuvasti ilman viranomaiskäsittelyä.

Rakennusjärjestyksen löydät verkosta osoitteesta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Rakennusjärjestys. Erityisesti pienrakentajalle suunnattujen ohjeiden lisäksi rakennusjärjestyksessä on tietoa mm. näistä asioista:

  • Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella
  • Rakentaminen muilla erityisalueilla
  • Pihamaan rakentaminen
  • Julkinen kaupunkitila
  • Työmaajärjestelyt
  • Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.