Puunkaato- ja maisematyöluvat

TOIMENPITEESTÄ RIIPPUEN LUVASTA PÄÄTTÄÄ VIHERALUEMESTARI TAI RAKENNUSTARKASTAJA

Milloin tarvitaan lupa?

Maisematyölupa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Yksittäisen puun kaato

Rakennusjärjestyksessä on luvanvaraisuudesta vapautettu seuraavat toimenpiteet:

 • Yksittäinen puu asemakaavoittamattomalla alueella.
  • Ellei alueen yleiskaavassa muuta määrätty eikä maisemallisesti arvokas.
 • Yksittäinen puu asemakaavoitetulla alueella.
  • Puu ei ole maisemallisesti arvokas.
  • Puu on kuivunut, pahasti vioittunut tai erityisen sairas.
  • Puun runkohalkaisija on alle 100 mm (1 m:n korkeudelta maasta mitattuna).
  • Puun korkeus on enintään 5 m.
  • Puun etäisyys rakennuksesta ja naapurin rajasta alle 5 m.
 • Useamman puun ja ranta-alueelle sijoittuvien puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa.

Maisematyöluvat

VIHERALUEMESTARI RATKAISEE

Puiden kaatoon liittyvät luvat ratkaisee viheraluemestar, puunkaatoluvat@kaarina.fi / 040 569 5938. Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Puunkaatolupa.

RAKENNUSTARKASTAJA RATKAISEE

Rakennustarkastaja ratkaisee maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin liittyviä maisematyölupia, kuten laaja-alueiset kaivuu- ja täyttötyöt sekä pengertäminen (esim. varastointialue).

Rakentamiseen liittyvät maanpintaa muokkaavat toimenpiteet ratkaistaan rakennushankkeen luvan yhteydessä.

Ruoppaaminen ja maa-ainesten ottaminen

Ruoppaamisesta tulee tehdä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa.

Maa-ainesten ottamisen muuhun kuin kotikäyttöön vaatii luvan Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselta.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.