Purkamisluvat ja -ilmoitukset

PIENENKIN RAKENNELMAN PURKAMINEN SAATTAA EDELLYTTÄÄ PURKAMISLUPAA

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään

 • asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin.
 • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.
 • jos rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa.

Purkamisilmoitus rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään

 • kaavoittamattomalla alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (mikäli yllä mainittuja purkulupaa edellyttäviä seikkoja ei ole).

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan vähintään 30 päivää ennen purkamistyön suunniteltua aloittamista. Rakennusvalvonta voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista.

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita jos purkamisasia on jo käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä tai jos katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista.

Purkamisluvan edellytykset

Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä se saa haitata kaavoituksen toteuttamista.

Hakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamislupien ja -ilmoitusten käsittely rakennusvalvonnassa voidaan tehdä kahdella tavalla

A) MUUN RAKENNUSLUPAA EDELLYTTÄVÄNRAKENNUSHANKKEEN YHTEYDESSÄ SUORITETTAVA PURKAMISTOIMENPIDE

 • Purkutoimenpiteet esitetään rakennuslupahakemuksessa, pääpiirustuksissa ja naapurien kuulemisessa.
 • Purkamisiin liittyvät toimenpiteet ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

B) ERILLINEN PURKAMISTOIMENPIDE

 • Purkamislupahakemus tai -ilmoitus jätetään Lupapisteen kautta.

TOIMITETTAVA AINEISTO

 • Omistusoikeuden osoittava asiakirja
 • Karttaote tai sijaintipiirros johon purettava rakennus/rakennukset on merkitty
 • Naapurien kuuleminen (purkamisluvissa, ei edellytetä purkamisilmoituksissa)
 • Purkamissuunnitelma (laajat purkamistoimenpiteet)

Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava ennen purkutyön aloittamista rakennusjäteilmoitus sekä selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Purkamistoimenpiteeseen voidaan ryhtyä, kun

 • purkamislupa on myönnetty ja purkamistyöstä vastaava työnjohtaja hyväksytty.
 • purkamisilmoituksen jättöpäivämäärästä on kulunut yli 30 päivää (eikä rakennusvalvonta ei ole edellyttänyt lupakäsittelyä).
 • aloittamisilmoitus on tehty.
 • rakennusjäteilmoitus ja selvitys rakennusjätteen käsittelystä on tehty ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Purkamistoimenpide päättyy, kun

 • rakennusvalvonnan loppukatselmus on suoritettu (purkamisluvat).
 • ilmoitus purkamistyön suorittamisesta on tehty rakennusvalvontaan (purkamisilmoitukset).

Vain purkamisluvan ja -ilmoituksen käsittelyn myötä rakennus poistuu virallisesta rakennusrekisteristä, jonka perusteella esim. kiinteistövero määräytyy.

Rakennusvalvonta pyytää Digi- ja väestötietovirastoa poistamaan rakennuksen rakennusrekisteristä vasta, kun

 • rakennus on kokonaan purettu, ympäristö siistitty ja loppukatselmus on suoritettu tai
 • ilmoitus purkutyön suorittamisesta on tehty.

Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.