Poikkeamisluvat

POIKKEAMISEN HAKEMINEN TULEE OLLA AINA PERUSTELTUA

Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin, kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Poikkeamiset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja.

Rakennustarkastaja päättää

 • Omakotitonttia koskevan poikkeamisluvan myöntämisestä, asemakaavamääräyksistä ja rakentamistapaohjeista lukuun ottamatta rakennusoikeutta ja tontin käyttötarkoitusta.
 • Vähäisen poikkeamisen myöntämisestä kaikissa rakennushankkeissa.

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • Poikkeamisluvan myöntämisestä kaikissa muissa hankkeissa.
 • Mikäli hankkeeseen liittyy sekä suunnittelutarveharkinta että poikkeaminen. Ne haetaan ja käsitellään yhdellä kertaa.

Omakotitalorakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat ja vähäiset poikkeamat

Omakotitalorakentamiseen liittyviä poikkeamislupia ovat esim. poikkeamiset asemakaavamääräyksistä ja rakennustapaohjeista. Asia käsitellään erillisen poikkeuslupahakemuksen perusteella.

Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Poikkeamislupa edellyttää myös ns. laajennettua naapurien kuulemista.

Omakotirakentamisen poikkeamislupahakemukset käsittelee rakennustarkastaja ja rakennusvalvonta. Aineistot toimitetaan rakennusvalvontaan tai kaupungin palvelupisteeseen.

 • Pääosa omakotirakentamiseen liittyvistä poikkeamisluvista ratkaistaan yhtäaikaisesti rakennusluvan käsittelyn yhteydessä rakennustarkastajan päätöksellä.
 • Rakennustarkastajat ratkaisevat omakotitonttia (AO) koskevat poikkeamisluvat asemakaavamääräyksistä ja rakennustapaohjeista rakennusoikeutta ja tontin käyttötarkoitusta lukuun ottamatta.
 • Poikkeamisia tarkastellaan monijäsenisessä lupakokousmenettelyssä, jossa mukana on myös kaavoituksen edustaja.
 • Rakennusvalvonta voi tulkita poikkeaman myös vähäiseksi, jolloin se ratkaistaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä ilman erillistä poikkeamislupahakemusta. Esim. vähäinen rakennusalan rajan ylittäminen ja pienet poikkeamat rakennustapaohjeiden mukaisuudesta. Tällainen vähäinenkin poikkeaminen tulee olla perusteltu, kirjattuna rakennuslupahakemukseen ja siihen liittyviin naapurin kuulemisasiakirjoihin.
 • Pääsääntöiseti muut kuin omakotitalorakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat valmistellaan kaavoitustoimessa ja ne ratkaistaan kaupunkikehityslautakunnassa.

Muut poikkeamisluvat

Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Poikkeamislupa edellyttää myös ns. laajennettua naapurien kuulemista. Aineistot toimitetaan kaavoitustoimeen tai kaupungin palvelupisteeseen.

Kaupunkikehityslautakunta ratkaisee, yleiskaava-arkkitehti valmistelee

 • Asemakaava-alueelle sijoittuvat omakotirakentamiseen (AO) liittyvät poikkeamisluvat (rakennusoikeuden ylitykset ja tontin muu käyttötarkoitus).
 • Asemakaava-alueelle sijoittuvat muiden hankkeiden poikkeamisluvat.
 • Haja-asutusalueelle sijoittuvat poikkeamisluvat.

EDELLYTTÄÄKÖ MINUN HANKKEENI POIKKEAMISLUPAA?

Toimita tiedustelu asiasta sähköpostitse rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen (lue artikkeli Kaarinan kaupungin rakennusvalvonta). Liitä mukaan karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä kerro lyhyesti hankkeestasi.

Hakeminen ja käsittely

Lomakkeita saa Kaarinan kaupungin palvelupisteistä, rakennusvalvonnasta ja kaupungin verkkosivuilta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Rakennusvalvonnan lomakkeet. Toimita hakemus liitteineen palvelupisteisiin, rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen.

TOIMITETTAVA AINEISTO

 • Hakemus
 • Kartat, tai vastaava sisältö on esitettävä asemapiirroksessa
 • Selvitys omistusoikeudesta
 • Asemapiirros, 2 kpl
 • Naapureiden kuulemiset poikkeamista varten

Lue tarkemmat tiedot hakemuksen liitteistä sivulta 10.

POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖKSET

Poikkeamisluvan käsittely- ja lainvoimaisuusaika vaihtelee riippuen poikkeamisluvan ratkaisevasta tahosta.

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Rakennuslupaa on mahdollista hakea samanaikaisesti poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä, mutta rakennustarkastajat käsittelevät rakennuslupa-asiaa vasta, kun poikkeamislupa on saanut hyväksynnän ja päätös on saavuttanut lainvoimaisuuden.

Alkuperäiseen kaupunkikehityslautakunnan myöntämään poikkeamislupapäätökseen tulee hakea lainvoimaisuusmerkintä Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimittaa se rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua poikkeamislupapäätöksen antopäivästä.