Poikkeamisluvat

POIKKEAMISEN HAKEMINEN TULEE OLLA AINA PERUSTELTUA

Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin, kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle. Poikkeamisen tulee olla aina erittäin hyvin perusteltu.

Rakennustarkastaja valmistelee ja päättää

 • Omakotitonttia koskevan poikkeamisluvan myöntämisestä, asemakaavamääräyksistä ja rakentamistapaohjeista lukuun ottamatta rakennusoikeutta ja tontin käyttötarkoitusta.
 • Vähäisen poikkeamisen myöntämisestä kaikissa rakennushankkeissa.

Kaupunkikehityslautakunta päättää, johtava rakennustarkastaja valmistelee

 • Poikkeamisluvan myöntämisestä kaikissa muissa hankkeissa.
 • Mikäli hankkeeseen liittyy sekä suunnittelutarveharkinta että poikkeaminen. Ne haetaan ja käsitellään yhdellä kertaa.

Omakotitalorakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat ja vähäiset poikkeamat

Omakotitalorakentamiseen liittyviä poikkeamislupia ovat esim. poikkeamiset asemakaavamääräyksistä ja rakennustapaohjeista. Asia käsitellään erillisen poikkeuslupahakemuksen perusteella.

Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Poikkeamislupa edellyttää myös ns. laajennettua naapurien kuulemista.

Omakotirakentamisen poikkeamislupahakemukset käsittelee rakennustarkastaja ja rakennusvalvonta. Aineistot toimitetaan Lupapisteeseen.

 • Pääosa omakotirakentamiseen liittyvistä poikkeamisluvista ratkaistaan yhtäaikaisesti rakennusluvan käsittelyn yhteydessä rakennustarkastajan päätöksellä.
 • Rakennustarkastajat ratkaisevat omakotitonttia (AO) koskevat poikkeamisluvat asemakaavamääräyksistä ja rakennustapaohjeista rakennusoikeutta ja tontin käyttötarkoitusta lukuun ottamatta.
 • Poikkeamisia tarkastellaan monijäsenisessä lupakokousmenettelyssä, jossa mukana on myös kaavoituksen edustajat.
 • Rakennusvalvonta voi tulkita poikkeaman myös vähäiseksi, jolloin se ratkaistaan rakennusluvan käsittelyn yhteydessä ilman erillistä poikkeamislupahakemusta. Esim. vähäinen rakennusalan rajan ylittäminen ja pienet poikkeamat rakennustapaohjeiden mukaisuudesta. Tällainen vähäinenkin poikkeaminen tulee olla perusteltu, kirjattuna rakennuslupahakemukseen ja siihen liittyviin naapurin kuulemisasiakirjoihin.
 • Pääsääntöisesti poikkeamisluvat valmistellaan rakennusvalvonnassa, asiantuntijalausunnot annetaan kaavoitustoimesta ja luvat ratkaistaan joko suoraan rakennustarkastajan päätöksellä tai kaupunkikehityslautakunnassa.

Muut poikkeamisluvat

Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Poikkeamislupa edellyttää myös ns. laajennettua naapurien kuulemista. Poikkeamislupaa haetaan Lupapisteen kautta. 

Kaupunkikehityslautakunta ratkaisee, johtava rakennustarkastaja valmistelee

 • Asemakaava-alueelle sijoittuvat omakotirakentamiseen (AO) liittyvät poikkeamisluvat (rakennusoikeuden ylitykset ja tontin muu käyttötarkoitus).
 • Asemakaava-alueelle sijoittuvat muiden hankkeiden poikkeamisluvat.
 • Haja-asutusalueelle sijoittuvat poikkeamisluvat.

EDELLYTTÄÄKÖ MINUN HANKKEENI POIKKEAMISLUPAA?

Toimita tiedustelu asiasta Lupapisteen kautta. Liitä mukaan karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä kerro lyhyesti hankkeestasi.

Hakeminen ja käsittely

Poikkeamisluvat haetaan Lupapisteen kautta.

TOIMITETTAVA AINEISTO

 • Kartat, tai vastaava sisältö on esitettävä asemapiirroksessa
 • Selvitys omistusoikeudesta
 • Asemapiirros
 • Naapureiden kuulemiset poikkeamista varten

POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖKSET

Poikkeamisluvan käsittely- ja lainvoimaisuusaika vaihtelee riippuen poikkeamisluvan ratkaisevasta tahosta.

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Rakennuslupaa on mahdollista hakea samanaikaisesti poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä, mutta rakennustarkastajat käsittelevät rakennuslupa-asiaa vasta, kun poikkeamislupa on saanut hyväksynnän ja päätös on saavuttanut lainvoimaisuuden.

LAINVOIMAISUUSMERKINNÄN HAKEMINEN

Alkuperäiseen kaupunkikehityslautakunnan myöntämään poikkeamislupapäätökseen tulee hakea lainvoimaisuus­merkintä Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimittaa se rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua poikkeamis­lupapäätöksen antopäivästä.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.