Omakotirakentaminen

RAKENNUSHANKE KÄYNNISTYY HUOLELLISELLA SUUNNITTELULLA PÄTEVIEN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA

Suunnittelijoiden valinta

Rakennusvalvonta edellyttää, että hankkeen pääsuunnittelija/rakennussuunnittelija on valittuna jo suunnittelun alkuvaiheessa ja osallistuu rakennusvalvonnassa mahdollisesti käytäviin, suunnitelmiin liittyviin ennakkoneuvotteluihin. Suosittelemme, että pientalorakentajat varmistavat suunnittelijoiden kelpoisuudet ennen suunnittelusopimusten laatimista. Myös valmistalohankkeeseen pitää nimetä määräysten mukainen pääsuunnittelija.

Rakennushankkeissa tulee olla nimettynä myös kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.

Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelu on suunnittelun tärkein vaihe, ja sille pitää varata riittävästi aikaa. Luonnosvaiheessa tutkitaan mm. tontin käyttöä, asemakaavamääräyksiä ja mahdollisia rakennustapaohjeita sekä vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja arvioidaan rakentamisen vaikutusta ympäristöön. Asemakaavamääräyksin ja rakennustapaohjein luodaan viihtyisää asuinympäristöä ja ne ovat laadittu noudatettaviksi.

Tarvittaessa alueen rakennustarkastaja ohjaa suunnittelijaa asemakaavamääräyksiin ja rakennustapaohjeisiin liittyvissä kysymyksissä. Talopakettikauppoja ei missään tapauksessa pidä tehdä ennen kuin lupa on myönnetty ja päätös lainvoimainen.

Jatko- ja alustava erityisalojen suunnittelu

Suunnittelun edetessä hankkeeseen kannattaa kiinnittää myös erityisalojen suunnittelijat, kuten geosuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suunnitteluratkaisulla vaikutetaan mm. rakennuksen energiankulutukseen.

Pääpiirustukset

Rakennuslupaa haetaan pääpiirustusten perusteella. Pääpiirustukset koostuvat asemapiirustuksesta sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuksista. Pääpiirustusten lisäksi hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvityksiä, kuten pohjatutkimus tai perustamistapalausunto ja energiaselvitys. Hyväksytyistä pääpiirustuksista ei tule poiketa rakentamisen aikana ilman, että rakennustarkastaja on hyväksynyt muutokset.

Naapurien kuuleminen

Rakennushankkeen johdosta tulee kuulla naapureita (lue artikkeli Hakemukset ja liitteet).

Lupahakemusaineiston tarkastaminen

Pääsuunnittelijan on syytä varmistaa hakemusasiakirjojen kattavuus ennen hakemuksen jättämistä. Lupakäsittelyä ei aloiteta, eikä hakemusaineistoa oteta lupavalmisteluun ennen kuin lupakäsittelyn kannalta kaikki olennaiset asiakirjat on toimitettu.

Rakennuslupahakemuksen jättäminen

Lupahakemus liitteineen jätetään rakennusvalvoLupahakemus liitteineen jätetään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Rakennuslupa

Rakennuslupaa tarvitaan uudisrakentamiseen ja laajentamiseen sekä usein myös korjaus- ja muutostöihin. Korjaustöiden luonne ja laajuus ratkaisevat luvanvaraisuuden. Myös rakennuksen ja rakennuksen osan käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää rakennuslupaa.

Luvan hakijan on tulee huomioida ja ennakoida, että asemakaava-alueella pitää kiinteistöstä muodostaa asemakaavan mukainen tontti ennen kuin rakennuslupaa voidaan käsitellä. Tontin muodostamisesta saa lisätietoja kiinteistö- ja paikkatietopalvelun kiinteistöinsinööriltä, taneli.korpinen@kaarina.fi / 050 373 2436.

RakRakennuslupaa valmistellaan moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Lupa myönnetään, kun edellytykset myönteiselle päätökselle ovat olemassa. Kun lupa on myönnetty, hankkeen osapuolet näkevät annetut päätökset ja lupavaatimukset Lupapisteestä. Hakija tai hänen edustajansa saa tiedon sähköpostilla siitä, että viranomainen on antanut päätöksen.

Rakennuslupien käsittelyaika vaihtelee eri vuoden aikoina. Arvioitu käsittelyaika päivittyy rakennusvalvonnan verkkosivuille.

Rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa on lainvoimainen kahden viikon kuluttua päätöksen antopäivästä, jos luvasta ei valiteta.

Rakentaminen

Hankkeen toteuttamisesta vastaavaksi työnjohtajaksi on hankittava rakennusalan ammattilainen ja hänet on hyväksytettävä tehtäväänsä rakennustarkastajalla.

Hyväksytty vastaava työnjohtaja tilaa rakennuksen paikan merkitsemisen, aloituskokouksen ja lupapäätöksessä määrätyt katselmukset. Rakentaminen voi alkaa vasta tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan suorittaman aloituskokouksen jälkeen.

Vapautukset luvanvaraisuudesta

Rakennusjärjestyksestä löydät pientalo- ja kesämökkitonteille kohdistuvat toimenpiteet, jotka on vapautettu luvanvaraisuudesta. Hankkeen tulee luvanvaraisuudesta vapautuakseen täyttää Rakennusjärjestyksessä erikseen määritellyt edellytykset esim. rakennuksen/rakennelman sijainnin, koon tai kiinteistön kaavoitustilanteen suhteen. Tarkemmat tiedot löytyvät rakennus­järjestyksestä.

 • Toteuttamisessa otettava huomioon alueen asemakaavassa tai yleiskaavassa annetut määräykset, palomääräykset, mahdolliset rakennustapaohjeet, ympäristön/rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot, turvallisuus- ja terveellisyysseikat, ympäristönsuojelu- jätehuoltomääräykset, rakennettu ympäristö, pohjavesialueet.
 • Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.
 • Rakennelmia ei saa sijoittaa arvokkaille kulttuuriympäristö- ja maisema-alueille.

RAKENNELMAT

 • Ilman lupakäsittelyä on mahdollista rakentaa enintään kolme erillistä rakennelmaa tontille/rakennuspaikalle.
 • Rakennelmat ovat erillisiä, yksittäisiä rakennelmia, eivät laajennuksia.
 • Rakennelmia eivät ole autosuojina, saunoina tai vierasmajoina käytettävät tilat; ne edellyttävät luvitusta.
 • Rakennelmia ovat esim. varastokatos, vaja, maakellari, huvimaja, grillikatos, kylpypalju, uima-allas, pieni kasvihuone, leikkimökki, kattamaton terassi, patio, pergola tai jätesuoja.
  • Rakennelman tulee olla kevytrakenteinen ja yksikerroksinen (enintään 3,5 m korkea), se voi olla lämpöeristetty ja kokonaisalaltaan enintään 20 m² (rakennusala, sisältäen mahdollisen katoksen alan).
  • Rakennelmaa ei saa sijoittaa teknisten verkostojen päälle, mikäli se liiaksi kuormittaa verkostoja.
  • Rakennelmaa ei saa sijoittaa kadun puoleiselle istutettavalle tontin osalle, lukuun ottamatta pieniä jäteaitauksia ja -suojia (enintään 6 m²).
  • Vähimmäisetäisyys omasta tai naapurin rakennuksesta, toisesta rakennelmasta ja naapurin rajasta 4 m ja kaupungin puistosta vähintään 2 m.
  • Rakennelmien vähimmäisetäisyys rantaviivasta 15 m.
  • Tulisijalla varustetut rakennelmat eivät saa aiheuttaa savuhaittaa naapurustoon.
  • Rakennuksesta tai rajasta alle 8 m:n etäisyydelle sijoitettu jätekatos edellyttää riittävää palo-osastointia.
  • Asemakaavoittamattomalle alueelle sijoittuva kuivakäymälä (puucee), vähintään 5 m naapurin rajasta.
 • Kattamaton terassi, patio tai pergola.
  • Enintään 100 m², ranta-alueilla enintään 30 m².
  • Ei sallita sijoitettavaksi kadun puoleiselle istutettavalle tontin osalle.
  • Vähimmäisetäisyys rantaviivasta 15 m ja naapurin rajasta 4 m.

ERILLISLAITTEET, TULISIJAN UUSIMINEN, TILAPÄINEN PIHA-ALUEEN KÄYTTÖ

 • Kokonaiskorkeudeltaan enintään 15 m korkean maston, piipun, antennin, mikrotuulivoimalan ja valaisinpylvään rakentaminen.
  • Asemakaava-alueella sovelluttava rakennukseen ja ympäristöön.
 • Tulisijan asentaminen olevaan savuhormiin.
  • Huomioitava paloturvallisuusmääräykset, varmistettava tulisijan ja hormin yhteensopivuus (lämpötilakestävyys), perustamiseen liittyvät seikat (alustan kantavuus) ja tulisijan suojaetäisyyksien täyttyminen.
 • Tilapäiset piha- ja leikkivälineet, veneet, asuntoautot yms.
  • Trampoliinit, keinut, siirrettävät uima-altaat yms. (kesäkäyttö).
  • Yhden pienehkön veneen tms. varastointi asemakaavatontilla (talvisäilytys).
  • Asuntovaunun tms. paikallaan pitäminen rantarakennuspaikalla enintään 3 kk.

LAITURIT, VESIRAJALAITTEET, RANNAN PENGERTÄMINEN

 • Laiturin, vesirajalaitteen tai pengerrettävän alueen pinta-ala saa olla enintään 20 m², enimmäispituus 15 m ja enimmäiskorkeus maan/keskiveden pinnasta 1 m.
 • Vähimmäisetäisyys naapurin omistamasta tai hallitsemasta maasta/vesialueesta 5 m.
 • Tontin/rakennuspaikan rannassa saa olla vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu laituri.

JULKISIVUTOIMENPITEET

Alla olevat vapautukset luvanvaraisuudesta eivät koske historiallisia rakennuksia eivätkä valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä (RKY) sijaitsevia rakennuksia.

 • Julkisivu- ja vesikatemateriaalin ja värisävyn uusiminen tai muuttaminen.
  • Rakennustapaohjeen mukaisena (mikäli on alueelle laadittu).
  • Olevat palo-osastoinnit toteutettava määräysten mukaisesti sekä ullakolla että vesikattorakenteissa.
 • Ikkunoiden uusiminen vähäisine kokomuutoksineen.
 • Yksittäisen ikkunan, ulko-oven tai markiisin lisääminen julkisivuun.
  • Markiisien tulee soveltua rakennukseen ja ympäristöön.
 • Laitteiden kiinnittäminen rakennuksen/rakennelman julkisivuun ja vesikatolle.
  • Laitteet on suunniteltava rakennukseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.
  • Laitteista ei saa aiheutua meluhaittaa ympäristölle.
 • Katettujen terassien ja parvekkeiden lasittaminen liukulasein.
  • Vähintään 30 % ulkoilmaan rajoittuvasta osasta oltava avattavissa.
  • Lasituksien tulee olla yhteneväiset ja saman sävyiset per julkisivu.
  • Vierekkäin olevat huoneistoparvekeosat tulee palo-osastoida (paritalot).
  • Lasitettavien terassien vähimmäisetäisyys naapurin rajasta 3 m.

AIDAN RAKENTAMINEN, TUKIMUURIT

 • Aidan rakentaminen asemakaavoittamattomalla alueella.
 • Aidan rakentaminen asemakaavoitetulla alueella.
  • Aidan rakentamisessa on noudatettava materiaalin ja värin suhteen ympäristön yhtenäistä linjaa.
  • Tonttien välisen kevytrakenteisen aidan rakentaminen, kun aita perusmuureineen on enintään 1,5 m korkea. Aita on rakennettava kokonaan oman tontin puolelle, mikäli naapuritontin omistajan tai haltijan kanssa ei muuta sovita (yhteiselle rajalinjalle rakentaminen).
  • Kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen kevytrakenteisen aidan rakentaminen, kun aita perusmuureineen on katua vasten enintään 1,2 m korkea. Aidan korkeus mitataan keskikorkeutena maanpinnasta. Aitaan liittyvän perusmuurin korkeus saa olla enintään 0,6 m.
  • Tonttien välisen tukimuurin rakentamiseen sovelletaan aidan sijaintiin ja perusmuuriin liittyviä ehtoja.
  • Tontin sisäiset aidat ja matalat tukimuurit, istutettavat aidat (esim. pensasaita, kuusiaita).
  • Aitaa ja tukimuuria ei saa sijoittaa teknisten verkostojen päälle, mikäli ne liiaksi kuormittavat verkostoja.
 • Aidan rakentaminen ranta-alueella.
  • Aitaa ei saa rakentaa näkyvään, avoimeen rantamaisemaan.
  • Aidan tulee olla vähintään 15 m:n etäisyydellä rantaviivasta.
  • Värisävyt ja materiaalit sovelluttava maisemaan ja luontoon.
  • Aidan rakentamisesta annetaan erillisiä määräyksiä rakennusjärjestyksessä (11 §).

MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT, TALOUSVESIPORAKAIVOT

 • Maalämpöjärjestelmän ja talousvesiporakaivon rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella lukuun ottamatta pohjavesialueita.
  • Kaikista energia/maalämpökaivoista ja -kentistä on toimitettava sijaintitiedot kaupungin kiinteistö- ja paikkatietopalveluun.
  • Energia/maalämpökaivot ja -kentät tulee sijoittaa Ympäristöministeriön ympäristöoppaan (energiakaivo) mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

AURINKOPANEELIT JA -KERÄIMET

 • Pienimuotoisten laitteiden ja julkisivupinnan suuntaisesti asennettujen aurinkopaneelien ja -keräimien kiinnittäminen rakennuksen/rakennelman julkisivuun, vesikatolle tai pihamaalle.
  • Laitteet on suunniteltava rakennukseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.
  • Pihamaalle toteutettavan aurinkopaneeli/keräinkentän enimmäispinta-ala 20 m².
  • Aurinkokeräimen värisävy voi poiketa vesikatteen (rakennustapaohjeen mukaisesta) värisävystä.

PUUN KAATAMINEN

Maisematyöluvanvaraisuudesta vapautetut toimenpiteet

 • Yksittäinen puu asemakaavoittamattomalla alueella.
  • Ellei alueen yleiskaavassa muuta määrätty eikä maisemallisesti arvokas.
 • Yksittäinen puu asemakaavoitetulla alueella.
  • Puu ei ole maisemallisesti arvokas.
  • Puu on kuivunut, pahasti vioittunut tai erityisen sairas.
  • Puun runkohalkaisija on alle 100 mm (1 m:n korkeudelta maasta mitattuna).
  • Puun korkeus on enintään 5 m.
  • Puun etäisyys rakennuksesta ja naapurin rajasta alle 5 m.
 • Useamman puun ja ranta-alueelle sijoittuvien puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa.

Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.