Meluntorjunta

MELUPÄÄSTÖJÄ AIHEUTTAVILLE TÖILLE ON AIKA- JA VOIMAKKUUSRAJOITUKSIA

Meluntorjunnan yleinen päämäärä on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa ei ole terveydelle tai yleiselle viihtyisyydellehaitallista melua. Kansalaisten tulee voida nauttia hiljaisuudesta ja kuulla myös luonnon ääniä.

Koneiden ja laitteiden käytön rajoittaminen

Kaarinan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden, kuten iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen, ruohonleikkurin tai moottorisahan käyttäminen sekä häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen suorittaminen kielletty yöaikaan klo 22.00–07.00.

Lupa- ja ilmoitusmenettely

Melu on yksi niistä ympäristön pilaantumista aiheuttavista haitoista, jonka vaikutuksia pyritään vähentämään ympäristönsuojelulaissa säädetyillä lupa- ja ilmoitusmenettelyillä. Viranomainen voi ympäristölupapäätöksessään tai meluilmoituksen perusteella antamassaan päätöksessä rajoittaa esim. toiminnasta aiheutuvan melun voimakkuutta tai asettaa sille aikarajoituksia.

Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus Kaarinan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun verkkosivuilla
olevalla lomakkeella: kaarina.fi → Asuminen ja ympristö → Ympäristö ja luonto → Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti.

ILMOITUS ON TEHTÄVÄ AINAKIN SEURAAVISTA TÖISTÄ:

  1. Räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00–18.00 tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.
  2. Muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä rakentamis- ja purkutyöstä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita tehdään:
    • kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 18.00 ja maanantain klo 07.00 välisenä aikana
    • yli viiden päivän ajan klo 18.00–22.00
    • yöaikaan klo 22.00–07.00.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemään ilmoituksen muistakin tilapäisistä tapahtumista ja töistä, jos niiden arvioidaan aiheuttavan erityisen häiritsevää melua lähialueelle.

Melutason ohjearvot

Meluasta aiheutuvaa häiriötä rajoitettaessa käytetään yleisesti apuna valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetettuja melutason ohjearvoja. Ohjearvoja sovelletaan ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyn ohella myös maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Melutason ohjearvojen lisäksi melua on rajoitettu myös ns. laitemeluasetuksella, jolla on rajoitettu ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.