Lämmitys, ilmavaihto, vesi, hulevesi, jätevesi ja energia

LUPA-ASIAT JA NEUVONTA

LVI-TARKASTAJA

 • LVI- ja energia-asiat, tonttikohtaiset hulevesiasiat, kiinteistökohtaiset jäteveden käsittelyjärjestelmät
 • Maalämpöjärjestelmät, energiatodistuksiin ja -selvityksiin liittyvät asiat
 • petteri.kerminen@kaarina.fi / 040 351 7335

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

 • Jäteveden johtamiseen ja puhdistusvaatimuksiin liittyvä neuvonta
 • Nykyiseen käsittelyjärjestelmään liittyvä selvitysvelvollisuus
 • Ympäristönsuojelumääräykset: vähimmäisetäisyydet, pohjavesi- ja ranta-alueet, jne.
 • pia.aarnio@kaarina.fi / 050 314 5240

VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ

 • Vesi- ja viemäriverkostojen liittymisasiat
 • kerttu.tirronen@kaarina.fi / 040 485 5456

ALUEMESTARI

 • Hulevesiverkostoon liittymisasiat
 • matias.rekikoski@kaarina.fi / 050 373 2863

Rakennushankkeisiin liittyvät lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat

TYÖNJOHTAJAHYVÄKSYNNÄT, SUUNNITELMAT JA TARKASTUSASIAKIRJAT

Ennen asennustöihin ryhtymistä tulee hyväksyttää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) ja ilmanvaihtolaitteiston (IV) työnjohtajat sekä toimittaa KVV- ja IV-töihin liittyvät suunnitelmat LVI-tarkastajalle.

Rakennuksen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä luovutetaan LVI-tarkastajalle kaikki asennettaviin laitteistoihin liittyvät mittaus- ja säätöpöytäkirjat yms.

Työnjohtajilta edellytetään tarkastusasiakirjan ylläpitämistä. Tarkastusasiakirjapohja on saatavissa rakennusvalvonnan verkkosivuilta kaarina.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakentaminen → Rakennusvalvonnan lomakkeet.

ALOITUSKOKOUKSET JA LOPPUKATSELMUKSET

LVI-aloituskokous tulee tilata, mikäli se on lupapäätöksessä erikseen edellytetty.

KVV- ja IV-työnjohtajien tulee olla läsnä kohteen käyttöönotto/loppukatselmuksessa. Tässä yhteydessä luovutetaan myös heidän ylläpitämänsä tarkastusasiakirjat LVI-tarkastajalle.

TARKASTUSASIAKIRJAN LIITEAINEISTO

 • Vesijohtolaitteiden painekokeen pöytäkirja tai kirjaus tarkastusasiakirjassa
 • Ilmanvaihdon säätö- ja mittauspöytäkirjan kopio.

Hulevedet hallintaan

Rakennuksen rakentamista, laajentamista ja peruskorjaamista koskevaan lupahakemukseen on liitettävä selvitys hulevesijärjestelmän ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän rakentamisesta tai olemassa olevasta järjestelmästä, sen riittävyydestä, toimivuudesta ja kunnossapidosta.

Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä suunnitellusti tontilla/rakennuspaikalla viivyttäen ja imeyttäen. Mikäli tontin maaperä ei mahdollista imeyttämistä, hulevedet tulee viivyttäen johtaa yleiseen hulevesiverkostoon. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin eikä katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Kaarinan kaupungin ylläpitämän hulevesiverkoston alueella hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen edellyttää erillistä ilmoitusta verkoston pitäjätaholle.

Mikäli alueella ei ole hulevesiviemäriä, on hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdettava avo-ojajärjestelmään tai haittaa aiheuttamatta ympäröivään maastoon. Tarvittaessa käytetään painanteita tontin/rakennuspaikan omalla puolella.

Tontin/rakennuspaikan rakentamattomaksi jäävästä osasta tulee vähintään yksi kolmasosa jättää päällystämättä tai päällystää vettä läpäisevällä rakenteella.

Maalämpöjärjestelmät ja talousvesiporakaivot

Maalämpöjärjestelmän ja talousvesiporakaivon rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella on vapautettu luvanvaraisuudesta seuraavin ehdoin:

 • Niitä ei sallita rakennettaviksi pohjavesialueille.
 • Kaikista energia-, talousvesiporakaivoista ja maalämpökaivoista sekä -kentistä on toimitettava sijaintitiedot kaupungin kiinteistö- ja paikkatietopalveluille.
 • Kaivot ja kentät tulee sijoittaa Ympäristöministeriön ympäristöoppaan (energiakaivo) mukaisin vähimmäisetäisyyksin.

ASEMAKAAVOITETUILLA ALUEILLA EDELLYTETÄÄN LUPAA

Lupaa edellyttävän uudisrakentamisen tai rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä rakennettava maalämpöjärjestelmä käsitellään osana koko hankkeen lupaa. Luvan ratkaisee rakennustarkastaja.

Erillisenä hankkeena rakennettavan maalämpöjärjestelmän luvan ratkaisee LVI-tarkastaja.

Energiaselvitys ja -todistus

LVI-tarkastaja tarkastelee lupahakemuksen yhteydessä toimitettuja energiaselvityksiä ja tarvittaessa neuvoo niihin liittyvissä asioissa.

Vesi-, sadevesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

Mikäli kiinteistöllä syntyy jätevesiä, on niiden johtaminen viemäriverkostoon yleensä ensisijainen vaihtoehto. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltoverkoston toiminta-alueella olevat kiinteistöt on liitettävä vesijohtoon ja viemäriin. Viemäriverkostoon ei saa johtaa hulevesiä.

Viemäriverkostoon liittymisaste on Kaarinassa noin 92 % ja liittyneitä asukkaita on noin 28 400. Kaarinan jätevedet puhdistetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n vuonna 2008 valmistuneessa puhdistamossa.

Kaarinan kaupungille on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma, jossa on aikataulutetut suunnitelmat vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta uusille alueille.

Verkostojen liittymisasioissa palvelee vesihuoltopäällikkö.

Kun viemäriverkostoa ei ole

Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on puhdistettava kiinteistökohtaisesti tai esim. monen kiinteistön yhteispuhdistamossa siten, että ns. talousjätevesiasetuksen vaatimukset jätevesien puhdistustehosta tulevat täytetyiksi. Useilla alueilla on myös rakennettu jätevesiosuuskuntien toimesta paineviemärilinjoja, joihin liittyminen on ensisijainen vaihtoehto.

Kiinteistökohtainen puhdistaminen tapahtuu pääsääntöisesti erilaisissa maaperäkäsittelyjärjestelmissä tai pienpuhdistamoissa. Kiinteistökohtaisen jätevesien puhdistusjärjestelmän käyttö ja toiminta edellyttävät säännöllistä laitteiden toiminnan seurantaa ja huoltoa.

KIINTEISTÖKOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN LUPAKÄSITTELYT

Lupa edellytetään, kun kyseessä on

 • kokonaan uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen
 • vanhan järjestelmän tehostaminen uusilla käsittelylaitteilla
 • vanhan laitteen muuttaminen toimintatavaltaan toisenlaiseksi laitteeksi.

Rakennuslupaa edellyttävän rakennuksen uudisrakentamisen tai sen korjaus- ja muutostyön yhteydessä rakennettava jätevesijärjestelmä käsitellään osana koko hankkeen rakennuslupaa rakennustarkastajan toimesta.

Erillisenä hankkeena toteutettava rakentaminen tai järjestelmän muuttaminen käsitellään LVI-tarkastajan toimesta.

Haettavaan lupaan on liitettävä hajajätevesiasetuksen mukainen pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma. Suunnitelmalta edellytettävä laajuus ja sen sisällön kattavuus riippuvat suunnittelukohteesta: mitä vaativampi kohde, sitä tarkempi suunnitelma. Ennen työn aloittamista tulee hankkeelle hyväksyttää vastaava työnjohtaja/kvv-työnjohtaja.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että järjestelmät toimivat asetuksen vaatimusten mukaisesti ja että järjestelmää käytetään ja huolletaan laitetoimittajan ohjeiden ja kunnan määräysten mukaisesti sekä puuttuu tarvittaessa laiminlyönteihin.

JÄTEVESIEN JOHTAMINEN, NAAPURIN SUOSTUMUS

Käsitellyn jäteveden purkupaikka esitetään asemapiirustuksessa. Jos purkupaikka on naapurin rajan läheisyydessä ja jätevedet johdetaan esim. rajaojaan, tulee asian johdosta lupahakemukseen liittää naapurin kirjallinen suostumus. Mikäli naapurin suostumusta ei ole, lupaa ei voi käsitellä tai asian johdosta tulee hakea ympäristönsuojeluviranomaisen erillinen päätös jäteveden johtamisesta.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.