Korjaus- ja muutostyöt rivi- ja kerrostaloissa

LUVAN HAKIJANA ON AINA TALOYHTIÖ

Taloyhtiö vastaa luvituksesta

Taloyhtiössä tapahtuvasta rakentamisesta päätetään aina taloyhtiön hallituksessa ja taloyhtiö toimii luvan hakijana. Taloyhtiö asioi rakennusvalvonnan kanssa isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan, ei yksittäisen huoneiston omistajan kautta.

Piirustukset isännöitsijältä

Taloyhtiölle on aikaisempien lupapäätöksen yhteydessä toimitettu lupiin liittyvät viralliset ja leimatut piirustussarjat. Tarvittaessa näitä voi tiedustella taloyhtiön isännöitsijältä tai hallituksen puheenjohtajalta. Mikäli taloyhtiöstä ko. piirustuksia ei löydy, voi isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja tilata maksullisen kopiosarjan rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Vapautukset luvanvaraisuudesta

Rakennusjärjestyksessä on rivi- ja kerrostalokohteissa vapautettu luvanvaraisuudesta toimenpiteitä, joista seuraavassa esitetty niistä muutamia. Tarkemmat tiedot löytyvät rakennusjärjestyksestä.

 • Toteuttamisessa otettava huomioon alueen asemakaavassa tai yleiskaavassa annetut määräykset, palomääräykset, mahdolliset rakennustapaohjeet, ympäristön/rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot, turvallisuus- ja terveellisyysseikat, ympäristönsuojelu- jätehuoltomääräykset, rakennettu ympäristö, pohjavesialueet.
 • Taloyhtiön on hyvä muistaa, että kaikilla huoneistojen omistajilla tulisi olla samankaltainen mahdollisuus toteuttaa suunniteltu hanke.

JULKISIVUTOIMENPITEET

 • Julkisivu- ja vesikatemateriaalin ja värisävyn uusiminen tai muuttaminen.
  • Rakennustapaohjeen mukaisena (mikäli alueelle laadittu).
  • Olevat palo-osastoinnit toteutettava määräysten mukaisesti sekä ullakolla että vesikattorakenteissa.
 • Ikkunoiden uusiminen vähäisine kokomuutoksineen.
 • Yksittäisen ikkunan, ulko-oven tai markiisin lisääminen julkisivuun.
  • Markiisien tulee soveltua rakennukseen ja ympäristöön.
  • Markiisien tulee olla yhteneväiset per julkisivu.
 • Laitteiden kiinnittäminen rakennuksen/rakennelman julkisivuun ja vesikatolle.
  • Laitteet on suunniteltava rakennukseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.
  • Laitteista ei saa aiheutua meluhaittaa ympäristölle.
 • Julkisivujen pienehköt muraalit tms., enintään 30 m².
 • Katettujen terassien ja parvekkeiden lasittaminen liukulasein.
  • Vähintään 30 % ulkoilmaan rajoittuvasta osasta oltava avattavissa.
  • Lasituksien tulee olla yhteneväiset ja saman sävyiset per julkisivu.
  • Huomioitava palo-osastointiin ja ulkoseinien pintakerrosvaatimuksiin liittyvät määräykset (vierekkäin olevat huoneistoparvekkeet, alle 2 m olevat naapurihuoneistojen ikkunat ja parvekkeet).
  • Lasitettavien terassien vähimmäisetäisyys naapurin rajasta 4 m.
  • Kerros- ja rivitalojen parvekkeiden kaidekorkuinen osa tulee olla riittävästi sävytetty (ei kirkas).

AIDAN RAKENTAMINEN, TUKIMUURIT

 • Aidan rakentaminen asemakaavoittamattomalla alueella.
 • Aidan rakentaminen asemakaavoitetulla alueella.
  • Aidan rakentamisessa on noudatettava materiaalin ja värin suhteen ympäristön yhtenäistä linjaa.
  • Tonttien välisen kevytrakenteisen aidan rakentaminen, kun aita perusmuureineen on enintään 1,5 m korkea. Aita on rakennettava kokonaan oman tontin puolelle, mikäli naapuritontin omistajan tai haltijan kanssa ei muuta sovita (yhteiselle rajalinjalle rakentaminen).
  • Kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen kevytrakenteisen aidan rakentaminen, kun aita perusmuureineen on katua vasten enintään 1,2 m korkea. Aidan korkeus mitataan keskikorkeutena maanpinnasta. Aitaan liittyvän perusmuurin korkeus saa olla enintään 0,6 m.
  • Tonttien välisen tukimuurin rakentamiseen sovelletaan aidan sijaintiin ja perusmuuriin liittyviä ehtoja.
  • Tontin sisäiset aidat ja matalat tukimuurit, istutettavat aidat (esim. pensasaita, kuusiaita).
  • Aitaa ja tukimuuria ei saa sijoittaa teknisten verkostojen päälle, mikäli ne liiaksi kuormittavat verkostoja.
  • Teollisuus- ja varastoalueella olevan verkkoaidan rakentaminen, kun sen korkeus on enintään 2 m.
 • Aidan rakentamisesta annetaan erillisiä määräyksiä rakennusjärjestyksessä (11 §).

AURINKOPANEELIT JA -KERÄIMET

 • Pienimuotoisten laitteiden ja julkisivupinnan suuntaisesti asennettujen aurinkopaneelien ja -keräimien kiinnittäminen rakennuksen/rakennelman julkisivuun, vesikatolle tai pihamaalle.
  • Laitteet on suunniteltava rakennukseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.
  • Pihamaalle toteutettavan aurinkopaneeli/keräinkentän enimmäispinta-ala 20 m².
  • Aurinkokeräimen värisävy voi poiketa vesikatteen (rakennustapaohjeen mukaisesta) värisävystä.

PUUN KAATAMINEN

Maisematyöluvanvaraisuudesta vapautetut toimenpiteet

 • Yksittäinen puu asemakaavoittamattomalla alueella.
  • Ellei alueen yleiskaavassa muuta määrätty eikä maisemallisesti arvokas.
 • Yksittäinen puu asemakaavoitetulla alueella.
  • Puu ei ole maisemallisesti arvokas.
  • Puu on kuivunut, pahasti vioittunut tai erityisen sairas.
  • Puun runkohalkaisija on alle 100 mm (1 m:n korkeudelta maasta mitattuna).
  • Puun korkeus on enintään 5 m.
  • Puun etäisyys rakennuksesta ja naapurin rajasta alle 5 m.
 • Useamman puun ja ranta-alueelle sijoittuvien puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa.

Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.