Ilmansuojelu

SÄÄDÖKSILLÄ HUOLEHDITAAN NIIN ASUKKAIDEN KUIN YMPÄRISTÖN HYVINVOINNISTA

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa pienillä teoilla Kaarinan ilmanlaatuun. Päästöjä aiheuttavat toimenpiteet tulee suorittaa niin, ettei toiminta aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Savukaasun ja muiden ilmapäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy

  • Lämmityskattiloissa ja tulipesissä ei saa polttaa sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuu merkittäviä määriä nokea, hajuja tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä.
  • Laitteet tulee säätää, käyttää ja huoltaa niin, ettei käytöstä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  • Taajaan rakennetuilla alueilla päästökorkeus tulee säätää sellaiseksi, etteivät päästöt aiheuta kohtuutonta haittaa tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai sen asukkaille.

Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt

  • Koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esim. kostuttamalla puhdistettava alue.
  • Lehtipuhallinta ei saa käyttää hiekoitushiekan poistamiseen.

Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskaus taajaan rakennetulla alueella

  • Murskausyksiköt on varustettava tiiviillä pölykatteilla ja kastelujärjestelmällä tai tehokkailla pölynerottimilla.
  • Pölyntorjuntajärjestelmää on käytettävä aina murskaustyötä tehdessä.

Hiekkapuhallus sekä muu rakennus- ja kunnostustyö

  • Taajaan rakennetulla alueella on huolehdittava, etteivät pöly, liuotinainehöyryt tai muut päästöt aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle.
  • Syntyvät jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti.

Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.