Hyvällä suunnittelulla onnistuneeseen rakentamiseen

Rakennusvalvonta ohjaa kaupunkikuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukasta rakentamista. Kaarina on jaettu alueisiin, joille on nimetty oma rakennustarkastaja (katso sivu 4). Alueen rakennustarkastaja opastaa hankkeen suunnittelijaa ja rakentajaa kaikissa vaiheissa. Suunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjauksissa edellytetään pääsuunnittelijan mukanaoloa. Pääsuunnittelijanne kanssa siis asioitte rakennusvalvonnassa suunnittelun ohjauksesta loppukatselmukseen asti.

Valitse rakennushankkeelle pääsuunnittelija heti alkuvaiheessa. Tutustukaa yhdessä huolellisesti rakennuspaikkaan, sen maaston
Valitse rakennushankkeelle pääsuunnittelija heti alkuvaiheessa. Tutustukaa yhdessä huolellisesti rakennuspaikkaan, sen maaston muotoihin, kasvillisuuteen, ilmansuuntiin ja lähiympäristöön. Lukekaa tarkasti asemakaavan merkinnät ja määräykset sekä alueelle mahdollisesti laaditut rakentamistapaohjeet.

Rakennuslupa

  • Rakennuslupaa tarvitaan uudisrakentamiseen ja laajentamiseen sekä usein myös korjaus- ja muutostöihin.
  • Korjaustöiden luonne ja laajuus ratkaisevat luvan­varaisuuden.
  • Myös rakennuksen ja raken­nuksen osan käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää rakennuslupaa.
  • Rakennusluvat ratkaisee rakennustarkastaja.
  • Asemakaava-alueella pitää kiinteistöstä muodostaa asemakaavan mukainen tontti ennen kuin rakennuslupaa voidaan käsitellä. Tontin muodostamisesta saa lisä­tietoja kiinteistö- ja paikka­tietopalveluista.

Poikkeamislupa

  • Poikkeamislupaa tarvitaan, kun poiketaan esim. kaavamääräyk­sistä, rakennusjärjestyksen määräyksistä tai rakennustapa­ohjeista. Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista.
  • Omakotitonttien poikkeamisluvat ratkaisee rakennustarkastaja lukuun ottamatta tontin käyttötarkoituksen muutosta ja rakennusoikeuden ylittämistä. Muille tonteille kohdistuvat poikkeamisluvat ratkaisee kaupunkikehityslautakunta.
  • Vähäiset poikkeamiset käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Näitä ovat esim. vähäinen rakennusalan rajan ylittäminen tai vähäinen rakennusoikeuden ylittäminen.

Suunnittelutarvelupa

  • Suunnittelutarve­lupaa tarvitaan esim. raken­nettaessa uusi asuinrakennus asemakaavoittamattomalle alueelle. Suunnittelu­tarveluvan myöntäminen on harkinnan­varaista.
  • Suunnittelutarveluvat ratkaisee kaupunkikehityslautakunta.

Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.