Hyvällä suunnittelulla onnistuneeseen rakentamiseen

Rakennusvalvonta ohjaa kaupunkikuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukasta rakentamista. Kaarina on jaettu alueisiin,
joille on nimetty on oma rakennustarkastaja (lue artikkeli Kaarinan kaupungin rakennusvalvonta). Alueen rakennustarkastaja opastaa hankkeen suunnittelijaa ja rakentajaa kaikissa vaiheissa. Suunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjauksissa edellytetään pääsuunnittelijan mukanaoloa. Pääsuunnittelijanne kanssa siis asioitte rakennusvalvonnassa suunnittelun ohjauksesta loppukatselmukseen asti.

Valitse rakennushankkeelle pääsuunnittelija heti alkuvaiheessa. Tutustukaa yhdessä huolellisesti rakennuspaikkaan, sen maaston
muotoihin, kasvillisuuteen, ilmansuuntiin ja lähiympäristöön. Lukekaa tarkasti asemakaavan merkinnät ja määräykset sekä alueella
mahdollisesti laaditut rakentamistapaohjeet.

Rakennuslupa

 • Rakennuslupaa tarvitaan uudisrakentamiseen ja laajentamiseen sekä usein myös korjaus- ja muutostöihin.
 • Korjaustöiden luonne ja laajuus ratkaisevat luvanvaraisuuden.
 • Myös rakennuksen ja rakennuksen osan käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää rakennuslupaa.
 • Rakennusluvat ratkaisee rakennustarkastaja.
 • Asemakaava-alueella pitää kiinteistöstä muodostaa asemakaavan mukainen tontti ennen kuin rakennuslupaa voidaan käsitellä. Tontin muodostamisesta saa lisätietoja kiinteistö- ja paikkatietopalveluista.

Poikkeamislupa

 • Poikkeamislupaa tarvitaan kun poiketaan esim. kaavamääräyksistä, rakennusjärjestyksen määräyksistä tai rakennustapaohjeista. Poikkeaminen tulee aina perustella ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista.
 • Omakotitonttien poikkeamisluvat ratkaisee rakennustarkastaja lukuunottamatta tontin käyttötarkoituksen muutosta ja rakennusoikeuden ylittämistä. Muille tonteille kohdistuvat poikkeamisluvat ratkaisee kaupunkikehityslautakunta.
 • Vähäiset poikkeamiset käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Näitä ovat esim. vähäinen rakennusalan rajan ylittäminen tai vähäinen rakennusoikeuden ylittäminen.

Suunnittelutarvelupa

 • Suunnittelutarvelupaa tarvitaan esim. rakennettaessa uusi asuinrakennus asemakaavoittamattomalle alueelle. Suunnittelutarveluvan myöntäminen on harkinnanvaraista.
 • Suunnittelutarveluvan ratkaisee yleiskaava-arkkitehti silloin kun hanke on asuinpientalon tai loma-asunnon rakentaminen oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle tai kun kysymyksessä on olemassa oleva rakennuspaikka.
 • Muille rakennuspaikoille kohdistuvat suunnittelutarveluvat ratkaisee kaupunkikehityslautakunta.