Hakemukset ja liitteet

MITÄ LIITTEITÄ LUPAHAKEMUKSIIN TARVITAAN?

Hakemukset

Erilaisten lupien hakemuslomakkeet sisältävät täyttöohjeet, joita on noudatettava. Lomakkeiden huolellinen täyttäminen ja oma-aloitteinen Varsinaisia hakemuslomakkeita ei enää tarvita, vaan tarvittavat kiinteistöä, omistajaa, hanketta jne koskevat tiedot täytetään suoraan Lupapisteeseen. Lähtökohta on, että rakennushankkeen pääsuunnittelija on tarkastanut aineistosisällön ennen niiden jättämistä käsiteltäväksi. Hakemusaineistoa ei oteta lupavalmisteluun ennen kuin kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Lupapisteestä näet, mitä liitteitä hakijan tulee toimittaa lupavalmistelun aloittamiseksi. Viranomainen voi pyytää myös täydentämään hakemusta puuttuvien liitteiden osalta Lupapisteen kautta.

Hakemuksen liitteet

Lupahakemuksen liitteiksi tarvitaan erilaisia asiakirjoja ja selvityksiä hakemuksen käsittelyä varten. Tässä tyypillisimpiä:

SELVITYS OMISTUS- TAI HALLINTAOIKEUDESTA

Lupaa hakee kiinteistön omistaja. Hakemukseen tulee liittää lainhuutotodistus, kauppakirjan tai perunkirjan kopio tai muu omistusoikeuden osoittava asiakirja.

KAUPPAREKISTERIOTE TAI MUU NIMENKIRJOITUSOIKEUSSELVITYS

Tarvitaan kun hakijana on yhtiö.

PÄÄPIIRUSTUKSET

  • Asemapiirros
  • Pohjakuvat
  • Leikkauskuva
  • Julkisivut ja julkisivujen ja katon värimallit

NAAPUREIDEN KUULEMINEN

Rakennusvalvonta suosittelee, että rakennuspaikan naapurustolle esitetään vähintään lupahakemus, asemapiirros ja julkisivuluonnokset. Poikkeamiset ja vähäiset poikkeamiset on kirjattava naapurien kuulemislomakkeisiin. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan liitettävä lupahakemuksen liitteeksi. Naapurit allekirjoittavat kuulemislomakkeen johon heillä on mahdollisuus kirjata myös mahdolliset huomautuksensa rakennushankkeen johdosta.

Naapurit voidaan kuulla myös Lupapisteen kautta. Rakennuttaja voi pyytää rakennusvalvontaa lisäämään kuultavat naapurit hankkeen Lausunnot-välilehdelle ja liittää itse naapurien sähköpostiosoitteet naapurien tietoihin. Naapuri voi linkin saatuaan kirjautua hankkeelle, tutustua hakemukseen ja jättää mahdollinen huomautus suoraan Lupapisteeseen. Tällöin erillisiä kuulemislomakkeita ei tarvitse skannata hankkeelle liitteeksi.

Lausunnot-välilehdellä voi myös pyytää viranomaiskuulemista ruksaamalla kohdan “Kunta kuulee kaikki naapurit”. Viranomaiskuulemisesta laskutetaan rakennuslupalaskun yhteydessä 70 €/kuultava kiinteistö.

NAAPUREIDEN SUOSTUMUS

Joissakin tapauksissa hakemukseen tulee liittää kirjallinen todiste naapurin suostumuksesta hankkeelle, esim. kun haluttaisiin rakentaa lähemmäs naapurin rajaa mitä määräykset edellyttävät. Suostumuksesta tulee ilmetä mistä määräyksestä johtuen suostumusta haetaan ja millaisia rasitteita ja velvoitteita suostumus naapurille aiheuttaa. Naapurilta saadusta suostumuksesta huolimatta asian ratkaisee lopullisesti rakennustarkastaja lupakäsittelyn yhteydessä.

SELVITYS RAKENNUSPAIKAN PERUSTAMIS- JA POHJAOLOSUHTEISTA SEKÄ PERUSTAMISTAVASTA

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on turvallisen ja teknisesti tarkoituksenmukaisen rakentamisen varmistamiseksi selvitettävä rakennuspaikan pohjaolosuhteet. Selvityksen tekee pohjatutkimuksen asiantuntija ja siinä kartoitetaan rakennuspaikan maakerrokset, maalajit, kantavan maakerroksen korkeusasema, pohjaveden korkeus, pintavaaitus, lähellä olevien rakennusten ja rakenteiden perustukset sekä maaperän mahdollinen pilaantuminen. Pohjatutkimuksen tulosten perusteella tehdään suunnitelma rakennuksen perustamistavasta.

SELVITYS SUUNNITTELIJAN/SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUDESTA

Suunnittelijoiden tulee tarvittaessa esittää selvitys kelpoisuudesta.

  • Pääsuunnittelija
  • Rakennussuunnittelija
  • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelija (KVV)
  • Ilmanvaihdon suunnittelija (IV)
  • Rakennesuunnittelija

ENERGIASELVITYS JA ENERGIATODISTUS

Laki edellyttää uudisrakentamiseen ryhtyvältä energiaselvitystä. Se on pätevöityneen asiantuntijan laatima laaja selvitys siitä, että suunnitellun rakennuskohteen lämpöhäviöt mm. lämmitystehon ja ilmanvaihdon suhteen pysyvät energiatehokkuusvaatimusten mukaisina. Vaatimusten tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Energiaselvitys sisältää energiatodistuksen, jolla osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuusluokitus. Todistus on korvattava tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos tiedot muuttuvat hankkeen edetessä.


Opas rakentajalle ja remontoijalle on ohjeellinen. Ensisijaisesti rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä Kaarinan kaupungin kaavamääräyksiä ja rakennusjärjestystä.